EXCELLENCE BEYOND EXPECTATION

PORTFOLIO

บ่อจระเข้ฟาร์มระยอง

เจ้าของงาน

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการ

ก่อสร้างบ่อจระเข้

สถานที่

ฟาร์มระยอง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง